Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ทุนรัฐบาลบราซิล

รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ณ สถาบันอุดมศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เองทั้งหมด
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มิถุนายน 2560  ถึง   28 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว