Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0135 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0135
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. ต้องมีพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
3. มีประสบการณ์การทำงานวิชาการ/งานวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 รับผิดชอบการเรียนการสอนภาคทฤษฎี การสอนภาคปฏิบัติ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตาม
ภาระงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ในและนอกเวลาทำการ)
1.2 สามารถควบคุมโครงงานวิศวกรรมระดับปริญญาตรี และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ภาระงานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.2 งานตำรา / บทความ / เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน / คู่มือปฏิบัติ / การประดิษฐ์คิดค้น / ผลงานในลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวน 1 เรื่องหรือ 1 ชิ้นงานต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.3 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ วิชาการ หรือเผยแพร่
ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงานต่อ 2 ปีการศึกษา
3. ภาระงานบริการวิชาการ / กิจกรรมทางวิชาการ / งานกิจกรรมพัฒนานิสิต / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ภาระงานทั่วไป
4.1 งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่นๆ
4.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย
4.3 ภาระงานรวมทุกด้านตามข้อกำหนดภาระงานขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย และจะพิจารณาปรับเปลี่ยนภาระงานตามความเหมาะสมต่อไป

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มิถุนายน 2560  ถึง   7 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว