Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 ส.ค. 60

08:30-
16:00

อบรม: โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น
คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 15664

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ปฐณีย์ วัฒนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว pattaneew@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มิถุนายน 2560  ถึง   18 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว