Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การขอรับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค2/2559

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2559 รับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ที่งานทะเบียนนิสิตและสถิติ รายละเอียดขอรับใบรับรองปริญญาที่ประสานมิตรหรือองครักษ์ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ดังเอกสารแนบ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร 0 2649 5000 ต่อ 15614, 15662
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 มิถุนายน 2560  ถึง   31 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว