Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2709 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2709
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์การสอนทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัย/วิชาการหรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. การบรรยายและการสอนปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชา การควบคุมการทำโครงงานนิสิตและกรรมการสอบโครงงานนิสิต โดยมีภาระงานสอนขั้นต่ำ ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงระดับปริญญาตรี เทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 ด้านงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.2 ด้านการสร้าง พัฒนา ผลผลิต หรือการประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียง ได้ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ชิ้นงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา หรือ
2.3 ด้านตำรา หรือ บทความ หรือเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน หรือคู่มือปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน ต่อ 2 ปีการศึกษา
2.4 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือผลงานลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือการนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ผลงาน
ต่อ 2 ปีการศึกษา
3. งานบริการวิชาการ กิจกรรมวิชาการ งานกิจการนิสิต กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. งานที่ได้รับมอบหมายในงานเฉพาะกิจ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และงานสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย - หน่วยงาน
5. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา มอบหมายและการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครง โครงงาน ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
6. ภาระงานตามข้อ 1-5 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ กรณีพนักงานเต็มเวลา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มิถุนายน 2560  ถึง   24 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว