Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5156 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5156
สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5156
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
002 นายธนธีร์ธาญ สุภาพรเหมินทร์
003 นางสาวชนกพร ทรัพย์เทมา
004 นางสาวสุกัญญา วงศ์รุ่ง
005 นางสาวจุฑามาศ จันประสาท
007 นายสุทรรศน์ ดีใจ
008 นางสาวจิตติพร ปังชัยภูมิ
009 นางสาววงเดือน เกตุคำ
011 นายปรีชา ทับถมยา
012 นางสาวทิพย์ธัญญา นิ่มอนงค์
013 นายวัฒนา พวงศรีแก้ว
014 นางสาวสุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์
015 นางสาวครองขวัญ วงศ์ภา
017 นายอภิรักษ์ โลหะนีหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มิถุนายน 2560  ถึง   20 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว