Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 0104 สังกัดงานประเมินผล ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0104 สังกัดงานประเมินผล ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุด
การรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น.
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

เวลา 11.00 - 12.00 น.
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

เวลา 13.30 - 16.00 น.
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 11 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0104
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวนิพัทธา ฉายรัศมี
002 นายสรยุทธ พิริยพล
003 นางสาวธัญภรณ์ เพชระ
004 นายปิยวัฒฐ์ อ้อมแก้วการณ์
005 นายวชิระ ติ๊บบุญศรี
006 นางสาวอรณี รัตนญาติ
007 นางสาวสุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์
008 นายสมพร หัตถะกอง
009 นายนพดล พวงมณี
010 นายธรรมนูญ วัฒนปรีดา

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มิถุนายน 2560  ถึง   28 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว