Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลักภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มศว ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.60-19 เม.ย.60 คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใน มศว ประสานมิตร ได้พิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎรายชื่อได้รับการคัดเลือก ดังนี้
1. นางสาวปานทิพย์ วรรณเจริญ อาหารเกาหลี
2. นายวิศรุต ตันติเมธ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
โดยชอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวกับมหาวิทยาลัยในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ณ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 มศว
รายละเอียดดังประกาศดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มิถุนายน 2560  ถึง   7 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว