Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 7 - 5461

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5461 สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
001 นายชัยยุทธ กลีบบัว
002 นางสาวเจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช
003 นายศรัณย์ กมลทิพย์
004 นางสาวณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สุพิมพ์ชนก
E-mail ผู้ส่งข่าว supimchanok@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 มิถุนายน 2560  ถึง   8 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว