Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5145
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแลควบคุมระบบเครือข่าย และเครือแม่ข่าย ทั้งระบบ ปฏิบัติการ Linux และ Windows Server
4. มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ IT อื่นๆ รวมถึงการลงโปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาในด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ
5. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
6. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
4. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบประยุกต์ และระบบข้อมูลหน่วยงาน ที่ไม่ซับซ้อนเพื่อพัฒนางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม ความต้องการของหน่วยงาน
5. รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่องเพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
6. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลหรือระบบ
7. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลหรือระบบ
8. จัดทำเอกสารตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
10. ปรับปรุง พัฒนาและจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
11. ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
13. ปฏิบัติงานตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 พฤษภาคม 2560  ถึง   16 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว