Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก (ข้าวราดแกง) ณ โรงอาหารหอพักนิสิต ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารหอพักนิสิต มศว องครักษ์ ผู้สนใจประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถ ขอระเบียบการและเอกสาร ใบสมัคร ได้ที่ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก อาคารบริการกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันทำการ และติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 037 395 508 หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://pm.oop.swu.ac.th (เมนูแบบฟอร์ม)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว Patcharaboon
E-mail ผู้ส่งข่าว patcharaboonn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 พฤษภาคม 2560  ถึง   28 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว