Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2475
สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการความยั่งยืน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการศึกษาตลอดหลักสูตร และได้รับการยอมรับจาก ก.พ. ในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการความยั่งยืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครสามารถขอพิจารณางดเว้นการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในสาขาการท่องเที่ยว
การโรงแรม การจัดการความยั่งยืน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยต้องกำลังศึกษาปริญญาเอกที่อยู่ในช่วง
การทำวิทยานิพนธ์ และจะจบการศึกษาภายใน 3 ปี
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภารกิจหลัก ได้แก่
1. งานสอน อย่างน้อย 9 หน่วยกิต / ภาคการศึกษา
2. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว และ/หรือการจัดการ
ภาคบริการ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง ภายใน 3 ปีการศึกษา
2. ภารกิจสนับสนุน ได้แก่
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
2. งานด้านการบริการวิชาการ
3. งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-3934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 พฤษภาคม 2560  ถึง   5 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว