Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้ ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ส่งข่าว นัยนา ตั้งใจดี
E-mail ผู้ส่งข่าว naiyanata@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 พฤษภาคม 2560  ถึง   1 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว