Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย แจ้งการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษา ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
2.มีเกรดเฉลี่ย 2.80 ชึ้นไป
3.มีเกรดเฉลี่ยววิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
4.มีความประพฤติดี
5.ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
6.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
7.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
นิสิตที่สนใจสมัครส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารผ่านสำนักงานของคณะ และรวบรวมส่งมายังส่วนวิเทศสัมพันธ์ฯ โดยทำหนังสือเสนอชื่อนิสิต ภายใน วันที่ 28 สิงหาคม 2560
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 พฤษภาคม 2560  ถึง   28 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว