Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5317 , (2) 7 – 5318 , (2) 7 – 5323 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5317 , (2) 7 – 5318 , (2) 7 – 5323 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกอบกับ คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ)
MR.JAMES ARMSTEAD-FAIRWEATHER เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5317
MR.LIAM JONATHAN RYAN เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5318

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีตราประทับ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป
8. กรณีเคยปฏิบัติราชการหน่วยงานใดมาก่อน ต้องนำสำเนาประวัติการรับราชการมาแสดง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

*หมายเหตุ*

- สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร)
- ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน , มศว คลินิก)
- รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (ชุดสุภาพ) ห้าม : ชุดครุยรับปริญญาบัตร

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 พฤษภาคม 2560  ถึง   14 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว