Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งคนครัว จำนวน 2 อัตรา (2) 7 – 2633 และ (2) 7 - 2665 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งคนครัว จำนวน 2 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2633 และ (2) 7 - 2665
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

อัตราเงินเดือน 10,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดเตรียมอาหารสดและเครื่องปรุง บริการอาหารกลางวัน
2. จัดเตรียมอุปกรณ์และบริการอาหารกลางวัน
3. ทำความสะอาดภาชนะ
4. ทำความสะอาดพื้นที่ในโรงอาหาร
5. ปฏิบัติงานตามคำสั่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น M อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 พฤษภาคม 2560  ถึง   6 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว