Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559) ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักหอสมุดกลาง ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-259-8578
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 พฤษภาคม 2560  ถึง   22 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว