Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี และตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4232 สังกัด
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ณ ห้องเรียน ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4232
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวชนัญชิดา หวังไชยะ
002 นางสาวรัตติยากร เงินแก้ว


** ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก เตรียมบัตรที่นั่งสอบ
ปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ2B ยางลบ หรืออุปกรณ์เครื่องเขียนอื่น ให้พร้อม **หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 พฤษภาคม 2560  ถึง   24 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว