Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท (จ้างด้วยงบพัฒนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์)


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ ความชำนาญในการใช้ภาษาไทยในระดับดี
3. มีความรู้ ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี หากมีประสบการณ์
ด้านงานกราฟฟิค New Media หรือ Social Network การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสื่อสารองค์กร
(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์คณะฯ
6. มีความสามารถถ่ายภาพ (ระดับคุณภาพดี) เพื่อประกอบการทำข่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้านงานสื่อสารมวลชน (มีหลักฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา
10. มีความสามารถด้านการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
11. สามารถสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน หัวหน้าชุมชน องค์กรกลางต่างๆ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐฯ
12. สามารถทำงานในเวลาและนอกเวลาได้
13. เป็นผู้ขวนขวายและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ สกู๊ปข่าว หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อใช้เผยแพร่
2. ถ่ายภาพเพื่อประกอบการทำข่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้
3. ดูแล ปรับปรุงข้อความประชาสัมพันธ์ บทความ กิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย/คณะฯ/Facebook/Twitter/Youtube และอื่นๆ
4. เตรียมเนื้อหาและควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร ภาพข่าว หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเก็บเข้าระบบ
6. ประสานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ สนอง
ความต้องการและความสนใจของบุคลากรหรือองค์กรต่างๆ
7. พูดต่อชุมชนได้ และสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมมวลชนได้
8. รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อท้องถิ่นและสื่อส่วนกลาง
9. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เช่น การประชุมสื่อมวลชนสัมพันธ์ นิทรรศการ การสัมมนา ฯลฯ
10. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
11.ร่วมเป็นคณะทำงาน/กรรมการในโครงการต่างๆ และช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ของหน่วยงานที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วน
12. ดูแลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร

1.สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7.ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน เช่น TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP TU-GET SWU-SET เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 16205
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว Miss. Natchaya Chantasit
E-mail ผู้ส่งข่าว natchayac@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2560  ถึง   26 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว