Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1166 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1166
สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 11,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่วยและสนับสนุนงานดูแลหอพักต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานสถิติ งานธุรการทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
3. ผลิตเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ศึกษา ค้นคว้าวิธีการต่างๆในการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
5. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
6. อำนวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม
ด้านการกำกับดูแล
1. ส่งเสริม กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. วางแผน ประเมินผล ให้คำแนะนำ กำหนดแนวทาง และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการบริหาร
1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารงานทั่วไป และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปให้แก่หน่วยงานหรือผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป
2. ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่กับหน่วยงานหรือผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
ด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. วันทำการปกติ (จันทร์ – ศุกร์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และ 15.00 น. – 23.00 น. (ต้องนอนค้างคืน)
2. วันหยุดทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 21.00 น.
งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผล ที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30) ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3739-5508

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 พฤษภาคม 2560  ถึง   28 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว