Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก (รายวัน) สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่อง รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิการบดี ให้ผู้ปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลดังนี้

ตำแหน่งคนงาน
นายประสิทธิ์ หมัดตานี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัวได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ ให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล
5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 พฤษภาคม 2560  ถึง   31 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว