Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ ส่วนกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 150 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2560 และ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ ของการนำนิสิตทุกคณะ ในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคม พร้อมทั้งสร้างพลังร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน :-

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15917, 15928 และ 15669 ในเวลาราชการเท่านั้น**
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 พฤษภาคม 2560  ถึง   28 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว