Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 3 : สัมมนาเรื่องงานบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การสร้าสรรค์งานวิจัย วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่นำไปสู่แนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานวิจัย

ในการนี้ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 พฤษภาคม 2560  ถึง   1 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว