Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค3/2559

นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค3/2559 (รหัส52-59) นิสิตสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย http://supreme.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2560

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร 02 6495720
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2560  ถึง   27 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว