Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค
เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2775 , (2) 7 – 5611 และ (2) 7 – 5616
สังกัดงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค
เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5617
สังกัดงานพัฒนาและบำรุงรักษา ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 13,670 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2775 , (2) 7 – 5611 และ (2) 7 – 5616
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ทุกสาขา
2. เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
4. มีความอดทน อดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ
5. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsolf Office ได้

ตำแหน่งที่ 2 ช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 5617
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาโยธา สาขาก่อสร้างหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
4. มีความอดทน อดกลั้นและรู้จักกาลเทศะ
5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto CAD 2D/3D, SKETCH UP และ Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี
7. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ ด้านการควบคุมงานก่อสร้างจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2560  ถึง   24 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว