Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1248 และ (1) 7 - 1493 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1248 และ (1) 7 - 1493
สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาพิเศษ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
3. หากมีประสบการณ์หรือมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ในรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2. งานการนิเทศและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทำหน้าที่นิเทศและควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกและวิชาชีพครู ให้แก่นิสิตปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
3. งานควบคุมปริญญานิพนธ์ของนิสิต
4. งานวิจัย ได้แก่
4.1 การวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
4.2 งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งสาขาวิชาฯ หรือคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย
4.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
5. งานบริการวิชาการ ได้แก่
5.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
5.2 การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.3 การบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษา
6. งานกิจการนิสิต ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
7. งานอื่นๆ ได้แก่
7.1 จัดทำประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ
7.2 การปฏิบัติ และเข้าร่วมงานต่างๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมอบหมาย
7.3 ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.4 พัฒนาตนเอง
7.5 การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด.ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
7. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 28 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15639


หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2560  ถึง   15 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว