Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0946
สังกัดสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการโรงแรม หรือการท่องเที่ยว หรือการจัดการ
ภาคบริการ หรือการบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม หรือการท่องเที่ยว หรือการจัดการ
ภาคบริการ หรือการบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจต้องเคยจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม หรือการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมการบริการ ทั้งนี้ จะต้องมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาและเคยมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของผู้สมัคร ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูลวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 และ 2
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500
หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก
4. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า
9. หนังสือรับรอง เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
10.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2560  ถึง   16 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว