Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารหลัก ภายในโรงอาหาร 1 และอาคารบริการ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารหลัก ภายใน อาคารบริการ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล และโรงอาหาร 1 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 นั้น บัดนี้ ระยะเวลาการประกาศรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำหน่ายอาหารหลัก ภายในอาคารบริการฯ จำนวน 5 ราย คัดเลือกในวันจันทร์ที่ 22 พ.ค.2560 และภายในโรงอาหาร 1 จำนวน 5 ราย คัดเลือกในวันพุธที่ 24 พ.ค.60 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครเตรียมตัวอย่างอาหารตามรายการจำหน่ายจริง และเตรียมภาชนะและอุปกรณ์สำหรับใช้ชิมอาหาร จำนวน 13 ชุด เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯได้ทดสอบรสชาติอาหาร หากผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าว ไม่มาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 พฤษภาคม 2560  ถึง   31 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว