Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศทุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2561-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562
สกอ.จะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศ ไม่เกิน 150,000-บาท/ โครงการ/ ปีงบประมาณ และรัฐบาลฝรั่งเศสรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ณ ระหว่างปฏิบัติงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ผู้สนใจค้นหาได้จาก Call for proposals 2018-2019 คู่มือการสมัคร ฯ Guideline of good practices และดาวน์โหลดได้ที่ www.inter.mua.go.th (Announcement)
หรือสอบถามได้ที่ นส.ณัฏฐินี จารุวิจิตร์ สยต. โทร. 0-2610-5394, Email: nuttinee.ohec@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Mr. Sakditat W.
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 เมษายน 2560  ถึง   1 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว