Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

UMAP-Super-Short-Term Programs

UMAP International Secretariat: UMAP IS เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Super-Short-Term Programs (SSTP: Program C) ประจำปี 2017 จำนวนทั้งสิ้น 42 หลักสูตร (หลักสูตรในต่างประเทศ จำนวน 34 หลักสูตร) หลักสูตรต่าง ๆ สามารถดูได้จาก http://umap.org/programs/c/ นิสิตที่สนใจยื่นใบสมัครที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม และ/หรือวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ขึ้นอยู่กับหลักสูตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 เมษายน 2560  ถึง   13 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว