Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th/ โดยนิสิตจะต้องรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (istart) ก่อนทำรายการจองห้องพัก
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 เมษายน 2560  ถึง   2 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว