Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 คน ดังนี้
1. น.ส.สิตางค์ พันธุ์ควณิชย์
2. น.ส.มนทิยา รื่นสุข
3. น.ส.ศิริพร จีนหวาด
4. น.ส.ภาวิณี มือกุศล
5. น.ส.อุไรวรรณ พีพันธ์
6. น.ส.ธิดารัตน์ โกโสภา
7. น.ส.ปัญปภัส คัมภิรานนท์
8. น.ส.มลฤดี แลโสภา
9. น.ส.ครองขวัญ วงศ์ภา
10. น.ส.อรพรรณ เปลี่ยนน่วม
11. น.ส.ณัฐปรียา วาปีสา
12. น.ส.ดาหวัน บุญมีรัตน์
13. น.ส.ชลธิชา พาประจง
14. น.ส.ศิริรัตน์ วิวัฒนศักดิ์ดำเกิง
15. น.ส.พุทธรักษา ตามสายสุด
16. น.ส.ทวี บัวทอง
สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว Patcharaboon
E-mail ผู้ส่งข่าว patcharaboonn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 เมษายน 2560  ถึง   4 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว