Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
(Talented Science, Sport, Music and Art Youth Camp)
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

26 เม.ย. 60

08:00-
12:00

MOU: ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ
ณ ห้องดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 02-6495000 ต่อ15324

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ผู้ส่งข่าว ภศิชา ภัชราอมรชัย
E-mail ผู้ส่งข่าว Papicharaya@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 เมษายน 2560  ถึง   10 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว