Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

ด้วย ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว และตรงตามเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถของชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 เมษายน 2560  ถึง   19 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว