Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate School of Dentistry / School of Dentistry / Dental Hospital ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฐมบริบท
ห้องวิชชนิทรรศน์ และห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว sunun
E-mail ผู้ส่งข่าว sunakh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 เมษายน 2560  ถึง   26 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว