Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศการสอบ SWU-SET วันที่ 22 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อ/สถานที่จะสอบ SWU-SET วันที่ 22 เมษายน 2560
เวลาสอบ 09.00-12.00 น.

1. ขอให้นิสิตใช้รหัสนิสิตในการค้นหา และเป็นข้อมูลหลักในการเข้าห้องสอบ
2. หากนิสิตคนใดไม่มีรายชื่อแต่มีรหัสนิสิตให้ดูรหัสเป็นหลัก
3. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จะไม่ปรากฎรายชื่อและรหัสนิสิต แต่ให้ทุกคนที่ทำเรื่องขอสอบภายหลัง เข้าสอบที่ห้อง 1001 อาคาร 35 ประสานมิตร เท่านั้น
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว พรสมัคร ภูมิเขต
E-mail ผู้ส่งข่าว samak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 เมษายน 2560  ถึง   22 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว