Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี
มศว ประสานมิตรและองครักษ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน กองบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นายธรรมรัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว thammar@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 เมษายน 2560  ถึง   18 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว