Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
------------------------------------------------------------------
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (๑) ๗-๐๒๖๐ สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
๐๐๑ นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
๐๐๒ นางสาวบงกช แสงสุข
๐๐๓ นายจีระศักดิ์ การะเกต
๐๐๔ นางสาวสุกัญญา วงศ์รุ่ง

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไปเข้ารับการสอบข้อเขียน ในพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง


ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผู้ส่งข่าว วาสนา กิตติสัทโธ
E-mail ผู้ส่งข่าว wasanaki@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 เมษายน 2560  ถึง   26 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว