Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ น. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์กล่าวรายงาน
เวลา ๐๘.๕๐ น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๒๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา-บังสุกุล ทอดผ้าบังสุกุล
และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดนํ้ารับพร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
การฉายวีดิทัศน์เรื่อง “จากใจลูกศิษย์ถึงท่านอาจารย์ใหญ่”
เวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ตั้งขบวนเชิญโลงขาว ขึ้นวางบนเมรุ
เวลา ๑๓.๔๐ น. ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล
เวลา ๑๔.๓๐ น. ตั้งแถวรับไฟพระราชทานเพลิงศพ
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
พิธีกล่าวคำขอขมาอาจารย์ใหญ่และคณาจารย์ ของนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์


และพิธีฉลองและลอยอังคารอัฐิผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. ลอยอังคารอัฐิผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.พงษ์ศักดิ์ ขันธ์เพ็ชร 081-812-1370


27 เม.ย. 60

08:30-
15:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 0818121370
29 เม.ย. 60

07:00-
08:30

พิเศษ: พิธีฉลองและลอยอังคารอัฐิผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 0818121370

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 เมษายน 2560  ถึง   29 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว