Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งคนครัว (2) 7 - 2609 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งคนครัว เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2609
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อัตราเงินเดือน 10,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป มีความขยัน มีใจรักในงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน
2. ตักอาหารแจกนักเรียน
3. ตรวจเช็คจำนวนสินค้าที่ใช้ประกอบอาหาร
4. ทำความสะอาดบริเวณโรงครัวและโรงอาหารของโรงเรียน
5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร
6. จัดเตรียมอาหารสำหรับนักเรียนที่ต้องออกไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ทั้งในเวลาราชการหรือ ในวันหยุดราชการ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. แนบเอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน , เหตุผล ที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ประสานมิตร.(ฝ่ายประถม).สุขุมวิท.23. เขตวัฒนา.กรุงเทพฯ.10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15697 , 15681 หรือ 02-662-3180-7 ต่อ 211

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง.มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชี ที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2560  ถึง   15 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว