Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5069 สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5069
สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 25,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยผ่าน
การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วและจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 3 ปี สาขาวิชาดนตรีศึกษา(Music Education) ดนตรี (Music) มานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ดนตรีวิทยา (Musicology)
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐาน
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานสอน
1. บรรยายและสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์ไทยและเอเชีย เช่น ทักษะดนตรี ทักษะการรวมวงดนตรี การจัดการและซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทยหรือ
สอนรายวิชาที่สาขาวิชากำหนด
2. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต จำนวน 1 ชั้นปี
3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุริยนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี
ภาระงานผลิตผลงานทางวิชาการ
1. ผลิตงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่องใน 2 ปีการศึกษา
2. ผลิตตำรา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ/เอกสารคำสอน/หรือผลงานสร้างสรรค์
ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
3. ตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า
1 เรื่อง
ภาระงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีส่วนร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. มีส่วนร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาระงานอื่นๆ
1. งานส่งเสริมและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา หรืองานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในลักษณะอื่นๆ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชาฯ
3. ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 เมษายน 2560  ถึง   18 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว