Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3404
สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ด้าน Server
• ดูแล Server ที่ใช้จัดเก็บเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และเก็บข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• ดูแล Server จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (pdf)
• ดูแล Server อื่นๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
2. ด้าน Network
• ดูแลและตรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่าย Switch, UTP ให้สามารถงานได้ ไม่เกิดปัญหา
• ดูแลและตรวจสภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ให้สามารถงานได้ ไม่เกิดปัญหา
• ดูแล DHCPและ Configuration IPกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในวิทยาลัยฯ
• ประสานด้านเครือข่ายกับสำนักคอมพิวเตอร์
3. ด้าน Website
• อัพเดตข้อมูลและดูแลเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ปัจจุบัน
• ศึกษา พัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเพื่อใช้ในอนาคต
• สำรองข้อมูลของเว็บไซต์ (Wordpress)
• ดูแล Server อื่นๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
4. ด้านบริการ
• บำรุงรักษาและอัพเดต คอมพิวเตอร์ Mac, Pc และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรมประยุกต์และระบบปฏิบัติการของห้อง Lab และอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการห้อง Lab
• บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บริการด้านการยืม - คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร/คณบดี/มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02 259 2343

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 เมษายน 2560  ถึง   28 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว