Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560
โดยลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆของข้าว(ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว/ข้าวหัก แป้งข้าว แกลบ รำข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญและเป็นการสร้างความรู้ใหม่หรือใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์
2. กระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
หมายเหตุ : ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และอยู่ในเชิงพาณิชย์มาไม่เกิน 2 ปี

ประเภทผู้สมัคร
1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเอกชน มาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติหรือมาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ชุมชนท้องถิ่น และอิ่นๆ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-942-7620 , 02-942-7626
โทรสาร 02-942-7621
E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 เมษายน 2560  ถึง   7 พฤษภาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว