Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 May 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการ

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมวันสงกรานต์ "สงกรานต์ไอซีที ทำความดีถวายพ่อ" ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 12 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

อนึ่ง หากท่านต้องการติดต่อสอบถามปัญหาการใช้บริการกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่
1. ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการฯ โทร. 08 6316 1863
2. ฝ่ายระบบสารสนเทศ โทร. 08 1450 2083
3. ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. 08 3499 0131
4. ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ โทร. 08 9762 8464
5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร. 08 1669 8237
6. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ โทร. 08 0269 0298

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง
หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 เมษายน 2560  ถึง   11 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว