Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ทุนฟุลไบรท์

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครทุน Hubert Ho. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย
2.อายุระหว่าง 30-50 ปี ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
3.มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 ระบบ Computer หรือ 71 ระบบ internet หรือ IELTS 6.0
สาขาที่รับสมัคร มุ่งเน้นด้านบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย ผู้สมัครควรทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ การเกษตร การสื่อสาร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การธนาคาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี การวางแผนภาคและมือง การแพร่ขยายการค้ามนุษย์และผู้หญิง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (Teacher Training or Curriculum Development) เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website: www.fulbrightthai.org หน้าแรกภายใต้หัวข้อ Now Open ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม เป็นต้นไป และสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 เมษายน 2560  ถึง   20 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว