Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป
ทำการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. พร้อมกันทุกส่วนงาน
โดยมีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป จำนวน 14 ราย ดังนี้
หมายเลข 1 ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
หมายเลข 2 นายธีระชน พลโยธา
หมายเลข 3 นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม
หมายเลข 4 นางยุวดี ใจหวัง
หมายเลข 5 นางสาวสุชีรา ลีโทชวลิต
หมายเลข 6 นางวารี เผ่าดิษฐ
หมายเลข 7 นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล
หมายเลข 8 นางสาวทัศนีย์ ลิมปิโสภณ
หมายเลข 9 นางรัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์
หมายเลข 10 นายชัยณรงค์ แย้มขจร
หมายเลข 11 นายพุฒินันท์ ยาไธสง
หมายเลข 12 นายมงคล ศริวัฒน์
หมายเลข 13 นางสาวอัจศรา ประเสริฐสิน
หมายเลข 14 นายกัมปนาท บริบูรณ์

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางศรัณยา มุขแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 เมษายน 2560  ถึง   21 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว