Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. เตรียมการจัดเลี้ยงอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวันและอาหารเย็น
2. เตรียมภาชนะ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุม
3. เสริฟอาหาร
4. จัดเก็บและล้างทำความสะอาดภาชนะทุกชนิดที่ใช้ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้เรียบร้อย
5. จัดเก็บ เรียงภาชนะเข้าตู้ ตรวจนับจำนวนให้ครบและพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี
6. ดูแลห้องที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดเลี้ยงการประชุมให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยส่วนบริหารงานกลาง และ/หรือหัวหน้างานสารบรรณและบริหารทั่วไปมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มีนาคม 2560  ถึง   24 เมษายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว