Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560

ด้วยประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560 ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสหประชาชาติที่จะคัดเลือกบุคคลากรวัยหนุ่มสาวและมีคุณสมบัติเหมาะสม บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานภายใต้โครงการนี้มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และดำรงตำแหน่งระดับกลางและระดับอาวุโสในสหประชาชาติต่อไป
กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าโครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานในสหประชาชาติ
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
2. อายุไม่เกิน 32ปี (นับถึง 31 ธันวาคม 2560)
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสระดับดีมาก
5. ลงทะเบียนสอบออนไลน์ http://careers.un.org
6. รับสมัครเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 12114 หรือ 12139
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat.klud@bumail.net
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 มีนาคม 2560  ถึง   1 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว