Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด" ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. - 11.00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-685-6276
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/h33iBaFoRAoqBHqk2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 มีนาคม 2560  ถึง   1 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว