Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียดดังแนบ)

4 พ.ค. 60

08:30-
16:00

อบรม: กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15934

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว นางสาวลินดา พรมลักษณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว lindap@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มีนาคม 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว